Stichting Brabantse Waterstof Coalitie wordt opgericht

De Brabantse H2 coalitie onderschrijft de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Ook Brabant staat voor de opgave om richting 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof bij de klimaataanpak en de energietransitie een sleutelrol gaat vervullen. Waterstof maakt grootschalige en efficiënte integratie van hernieuwbare energie mogelijk. Daarvoor is wel een subsidie kader nodig (Europees, nationaal en/of regionaal) om productie en gebruik van waterstof in de verschillende toepassingen op gang te brengen en op te schalen

Internationaal wordt dat steeds meer onderkend. Er is sprake van een momentum. De ontwikkeling van waterstof is in een stroomversnelling gekomen. Echter met name in Brabant speelt waterstof een te bescheiden rol in de energie transitie plannen van de provinciale overheid en dat vinden wij zorgwekkend. Wel zien we dat er steeds meer initiatieven worden genomen door de industrie en in andere sectoren van het bedrijfsleven, zoals de logistiek. Maar die initiatieven staan los van elkaar (versnippering) en als gevolg daarvan blijft hun totale impact vooralsnog gering.

De Brabantse H2 coalitie wil bevorderen dat in 2020 gerichte stappen worden gezet naar een duurzaam energie beleid in Brabant waar waterstof integraal onderdeel van is. Waterstof moet een prominente plek krijgen in de energieagenda van de provincie. Brabant kan volgens de coalitie betekenisvolle stappen zetten door te streven naar een onderscheidende positie op de volgende gebieden:
– de productie van groene waterstof in Brabant
– de productie van electrolysers en brandstofcellen en/of het acquireren van deze bedrijven – net balancering met behulp van waterstof in Brabant
– de productie van bussen en vrachtauto’s op waterstof in Brabant
– een dekkend netwerk van waterstof tankstations in Brabant
– een stevige Brabantse ondersteuningsregeling voor organisaties die willen overstappen op waterstof met name voor de transportsector en de gebouwde omgeving
– een goede positie op het gebied van waterstof kennisontwikkeling in Brabant
Om deze kansen m.b.t. waterstof te pakken is snel een actieve opstelling van de provincie Noord Brabant zeer noodzakelijk.

Zelf willen partijen daaraan een bijdrage leveren door hun eigen investeringsprojecten en initiatieven sterker dan tot dusver aan elkaar te verbinden, met betrokkenheid van de kennisinstellingen. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de versnelling en opschaling van het gebruik van waterstof in Brabant.